Uporabniško ime:
Geslo:

  Navodila za izpolnjevanje

SPLETNI OBRAZEC ZA VNOS PODATKOV ZA PLAČILO VODNEGA POVRAČILA IN PODATKOV ZA IZRAČUN PLAČILA KONCESIJE ZA RABO VODE

Napoved za plačilo vodnega povračila za leto 2023 je potrebno izpolniti za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč. Zavezanci za plačilo vodnega povračila so imetniki vodne pravice podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili. Napoved je potrebno vložiti do 31. 1. 2024.

Podatke za izračun plačila koncesije za rabo vode izpolnijo vsi imetniki koncesije za rabo vode do roka določenega s koncesijskim aktom. Obrazec »Podatki za izračun plačila koncesije« se prikaže le tistim, ki so te podatke v skladu s koncesijsko pogodbo dolžni predložiti.

Za izpolnjevanje spletnega obrazca potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ga zavezanci prejmete po pošti. Prijavni podatki za dostop so enaki, kot v preteklem letu. V kolikor gesla nimate ali imate težave pri dostopanju do spletnega obrazca, se lahko obrnete na naslednje kontakte:

vpk.drsv@gov.si

oziroma na telefonskih številkah: 01/478 31 65, 01/478 31 64 in 01/478 31 07.

Zavezanci do obeh napovedi lahko dostopate z istimi vstopnimi podatki. Prav tako opozarjamo, da se v primeru, ko za eno pravno osebo vodimo več zavezancev, pri vnosu vstopnih podatkov za enega zavezanca izpišejo tudi ostali zavezanci, ki nastopajo pri isti pravni osebi.

Podatki v spletnem obrazcu so že delno predizpolnjeni s podatki o zavezancih in že pridobljenih vodnih pravicah, zato vas prosimo, da jih preverite in po potrebi dopolnite oz. popravite morebitne napake in spremembe. Prosimo, da v obrazce vnesete vse podatke, ki so potrebni za izračun vodnega povračila oz. izračun plačila koncesije.

Šteje se, da je napoved pravilno vložena na dan, ko je uspešno oddana spletna napoved (vloga po elektronski poti). V kolikor zavezanec želi oddati napoved podpisano s strani pooblaščene osebe ali predstojnika, jo podpisano (digitalno ali lastnoročno) lahko posreduje na e-naslov: gp.drsv@gov.si ali po pošti na naslov: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. Spletno napoved je potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2024. Navodila za izpolnjevanje so objavljena na spletni strani.

Vodna povračila:

Imetniki vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo za vodno pravico, so v skladu z določilom 1. odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) in 7. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS št. 103/02, 122/07 in 3/21) dolžni plačevati vodno povračilo. V ta namen je treba pri Direkciji RS za vode vsako leto do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto predložiti napoved za plačilo vodnega povračila.

V skladu s spremembo Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list št. 3/2021), so napoved dolžni vložiti le tisti zavezanci, pri katerih osnova za obračun predstavlja količina iz vodnih virov odvzete vode in naplavin, izraženih v m3. Za ostale vrste rabe vode, direkcija odmeri vodno povračilo na podlagi podatkov iz svojih evidenc o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč.

Koncesija za rabo vode:

Koncesionarji v skladu z določilom 1. odstavka 123. člena ZV-1 ter določil koncesijske pogodbe plačujejo koncesijo za rabo vode. Na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe je potrebno Direkciji RS za vode skladno s koncesijskim aktom sporočiti vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.

Poročilo o monitoringu vpliva odvzemov vode za vodna dovoljenja:

Vse zavezance obveščamo, da je potrebno poročilo Monitoring vpliva odvzemov za vodna dovoljenja (vodnjaki, izviri) poslati na Direkcijo RS za vode na e-naslov: gp.drsv@gov.si.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-spremljanju-odvzetih-kolicin-vode/